Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Gemiler
 Modelsitesi Forumu : Plastik Modeller : Gemiler
Mesaj icon Konu: 1:144 Fairplay Harbour Tug Boat Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
1980
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 11/04/2017
Konum: Turkey
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2
Alıntı 1980 Cevaplabullet Konu: 1:144 Fairplay Harbour Tug Boat
    Gönderim Zamanı: 11/04/2017 Saat 12:56
Herkese merhaba,

Ilk denemem diyebilirim. Yorum ve yöntem önerilerinizi bekliyorum.

Revell 1:144 Fairplay Harbour Tug Boat.


Düzenleyen 1980 - 17/12/2019 Saat 20:42
IP
arko
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 04/03/2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 212
Alıntı arko Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 18/04/2017 Saat 08:53
Merhabalar!

Öncelikle forumumuza ho?geldiniz!

?ahsen bu tür maketerin hep ilgi çekici oldu?unu dü?ünürüm. Zira aly?ylmy? monoton renklerin dy?ynda bir renklilik katyyorlar. Bu yüzden öncelikle bu maketi payla?ty?ynyz için de te?ekkür etmek isterim.

Ne kadar gemi maketi yapmasam da sanyrym temel modelcilik konusunda elimden geldi?ince yapycy yorumlarda bulunmamyn beklentilerinizi bir nebze de olsa kar?ylayaca?yny umuyorum.

Ylk ba?ta hizalama konusunda bariz bir hatanyn olmady?yndan yola çykarsak iyi bir giri? yapmy? oldu?unuzu söyleyebiliriz. Bunun yanynda yapy?tyrma esnasynda da genel olarak beklenen sonuca ula?my? oldu?unuz gözüküyor. Pek tabii foto?raflar bazy noktalary saklyyor olabilir ancak, özellikle büyük camlaryn bulundu?u kysymlarda kabul edilebilir bir durum oldu?unu savunabiliriz. Hangi yapy?tyrycyyy kullanmy? oldu?unuzu bilmiyorum. Yine de en azyndan hatyrlatmamyn faydasy olacaksa ?effaf parçalarda kurudu?unda ?effafla?an tutkal kullanmanyz en tatminkâr sonucu sa?layacaktyr. Böylece normal maket yapy?tyrycylarynyn meydana getirece?i bozulmalardan da uzak durmu? olursunuz. Keza bu tür tutkallary bir yüzeye sykyp kürdanucuyla uygulayarak yapy?tyrycy ta?masyny da en aza indirgersiniz.

Di?er yandan korkuluklardaki baskydan dolayy bulunabilecek kalyp izleri ya da çapaklaryn da mevcut foto?raflar y?y?ynda gerekti?i gibi temizlenmi? oldu?unu söyleyebilirim ki bu da temel gerekliliklerden birisidir.

Sanyrym teknenin yapysy itibaryyla parçalaryn birle?iminden sonra çok fazla macun kullanylmasyna gerek yok. Yine de ilk foto?raftaki çanyn bulundu?u yerin bize göre sa? taraftaki kö?ede tesviyenin gözden kaçmy? oldu?u izlenimi var. Birle?tirmeden sonra yüzeyleri birbiriyle e?itlemek için zymparaladyktan sonra giderilmesi gereken bo?luklar kaldy?ynda maket macnuyla bu tür bo?luklary doldurabilece?inizi hatyrlatmak isterim.

Ki?isel olarak yapysal açydan ilk denemenize göre keyifli ve tatminkâr bir sonuç oldu?unu söylemek isterim.

Boyama konusunda da yine en iyisini yaparak fyrça ile maketinizi boyamaya çaly?my?synyz. Hangi boyalary kullandy?ynyzy bilmiyorum. E?er tiner bazly ve enamel olarak adlandyrdy?ymyz teneke kutu ya da cam ?i?ede Revell, Humbrol ya da Testors marka boyalary sentetik tinerle inceltip kullandyysanyz ba?langyç için en iyisini yapmy?synyz demektir.
Teknenin alt rengini ve güvertedeki griyi kapatycy bir ?ekilde uygulamy? olmanyzyn yanynda üst lacivert rengi biraz daha kapatycy uygulayabilirdiniz diye dü?ünüyorum. (Aslynda mevcut hâliyle lacivertin bu hâli kullanylmy?lyk havasy veriyor ya bu tür teknikler ileri seviyelerde gözönünde bulundurulmaly ve ?u a?amada önceli?in temel modelcili?i sa?lamla?tyrmak olmasy gerekmektedir)
Fyrça izi olarak yine kabul edilebilir bir sonuca ula?ty?ynyzy dü?ünüyorum. Kullanmy?sanyz sentetik tiner mevcut ?artlarda fyrça boyama için en iyi yöntem zira yapysy itibaryyla biraz geç kuruyarak boyanyn yüzeyde yayylmasyna olanak sa?lar. Belki boyayy terebentinle de inceltmeyi dü?ünebilirsiniz bu i? için ancak sonucu konusunda net bir ?ey söyleyemem tecrübem olmady?yndan.
Camlardaki boyamalara ya da pervane koruganlaryna bakty?ymyzda da çytalaryn çizgilerinde ta?malar oldu?u gözükmekte. Yapaca?ynyz sonraki maketlerde el aly?kanly?ynyz da artaca?yndan bu sorunun üzerinden gelmeye ba?layacaksynyzdyr. E?er sorunu daha çabuk çözmek istiyorsanyz maket için üretilmi? maskeleme bantlaryndan kullanabilece?inizi söylemek isterim. Camlary bu bantlarla maskeledikten sonra daha rahat ve düzgün ?ekilde boyayabilirsiniz.

Boyadan sonra uygulanan sulu çykartmalarda da (dekallerde) parlama gözükmüyor ve çykartmalar düzgün hizalanmy? duruyorlar. Bu durumda ba?arylysynyz demektir.
Hatyrlatmam gerekirse dekallerin parlak yüzeylere uygulanmasy lazym. Sanyrym burada belki de size yardymcy olan durum boyalaryn parlak olmu? olmasydyr. Yleride mat boya kullanyrsanyz dekal uygulamasyndan önce lütfen parlak vernik ile yüzeyi parlak hale getirin ve sonra dekalleri yapy?tyryn. Böylece dekallerin buradaki gibi pürüzsüz ve parlamamy? olmasyny yine sa?lamy? olursunuz.

Ylk denemeniz için gayet keyifli bir sonuca ula?my? oldu?unuzu söyleyebilirim ki?isel olarak. Umarym daha çok keyif alarak maket yapmaya devam edersiniz.

Yine bu maketle farkly bir hava yaratty?ynyz için ?ahsen te?ekkür ederim.

Yyi maketler!
IP
1980
Yeni Üye
Yeni Üye


Kayıt Tarihi: 11/04/2017
Konum: Turkey
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2
Alıntı 1980 Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 21/04/2017 Saat 09:28
Cevabynyz için te?ekkür ederim, açykcasy o olmamy?, bu yamuk gibi ele?tiriler bekliyordum, sandygymdan iyi çykty sonuç =)

Bazy sorulara cevap vermem gerekirse;
Öncelikle malesef bu makete ba?lady?ymda elimde yapy?tyrycy, gerekli boyalar ve maket byça?y vardy. Maketi yaparken ilerledikçe hyrdavatçynyn, yapy marketlerin ve maket malezemesi satan bir i?yerinin yollaryny a?yndyrdym. Bahsetti?iniz putty, cam tutkaly, masekeleme bandy gibi malzemeleri artyk edinmi? bulunuyorum. Bu bana yeter dedi?im bir bölmeli kutum vardy, a?zyna kadar dolmu? durumda =)

Boyama:
Boya olarak Revell'in su bazly boyalaryny kullanyyorum. Enamel boyalar için tiner vs kullanmak gerekti?inden ve evde bir bebek oldu?undan pek uygun bir seçenek de?il malesef. Ayryca airbrush videolary izliyorum youtube dan, insanlar benim ortalama 3 saatte boyady?ym yüzeyleri 5 dakikada pürüzsüz ve homojen olarak boyuyorlar. Maket yapymy için izole bir alanym olmady?yndan airbrush i?ine de giremiyorum.
Bu konuda bir sorum olacak. Tespitlerime göre fyrça tipi oldukça önemli, ilginçtir ki Revell'in su bazly boya için çykartty?y set dahil birsürü farkly fyrça denedim fakat bir fyrça hariç gerisi boyarken iz byrakyyor veya boyanyn makete tutunmasyny engelliyor. Birkaç kat boya atmak gerçek anlamda saatler sürüyor. Fyrça ile boyanan kysymda e?er iki fyrça darbesi ayny yüzeye gelirse kat oluyor ve di?er yüzeylerden daha koyu bir renk ortaya çykyyor. Weathering yaparken güzel bir görüntü fakat homojen da?ylym için büyük problem. boyanyn tamamen kurumasyny beklemek ve zympara ile boyayy inceltmek gerekti?inden (internette su bazly boya için yslak fyrça ile böyle yüzeyleri inceltebilece?iniz yazyyor fakat çok zor ve uzun hatta beceremedi?im bir teknik oldu) i? oldukça uzuyor. Fyrçanyn resmini çekip bilenlere sormak isterim, suluboya fyrçasy, kunduz kyly vs. bilginiz var ise bu fyrçanyn boylaryndan edinmek istiyorum, gerçekten büyük fark ediyor boyama i?lemi. Resmi çekip ekleyece?im.

Weathering:
Kanymca maket yapmanyn en zevkli kysmy weathering, ö?renmek için Revell'in setinden aldym, azycyk bir pigment miktarynyn üzerine ekledi?iniz bir damla su ile uygulanan yüzeyler gerçekten hayat buluyor. Maketi boyarken mümkün oldu?unca kabartmalar ve detaylary boya ile bo?mamaya u?ra?tym fakat weathering uygulamadan önce beceremedi?imi dü?ünüyordum, pas rengi ve koyu siyah pigmentleri uygulady?ymda inanylmaz bir de?i?im geçirdi. 2. resimde gemi güvertesindeki beyaz kysymlar weathering öncesi hastane duvary gibi gözükürken ?imdi 40 senelik ?ehir hatlary vapuru duvary gibi gözüküyor. Cam, çerçeve ve kapy ayryntylaryna uygulanan siyah pigment ise detaylarda gölge etkisi yaratyp kapynyn veya çerçevelerin ortaya çykmasyny sa?lyyor. Geminin alt yüzeyinde bulunan bordo boya üzerindeki yzgara ve burun kysmyna da siyah eskitme uyguladym, eskitme öncesi ile çok fark oldu fakat resimlerde belli olmuyor. Siteye resimleri direk upload edemedi?imden bir resim host bulup link atmak durumunda kaldym fakat resimlerin kalitesini dü?ürdü.

Maskeleme:
Biraz geç ke?fetti?im ve malzemelerini geç edindi?im bir klasman. Geminin üst güverte kysmyndaki camekan çerçevelerini maskeleme yapmadan boyadym ve düz bir çizgi elde edemedim(2.resim). Özellikle beyaz boyayy cam yüzeye uygularken inanylmaz problem ya?adym. Boya aldy ba?yny gitti, tabi acemilik, maketin yapylmaya ba?amadan önce bula?yk deterjanly suda yykanmasy ve kalyplardan çykarken üzerine uygulanan ya?ly maddeyi atmasy için gerekli oldu?unu bilmiyordum. Normalde üst güverte kutu içinden ?effaf parçalardan olu?acak ?ekilde çykyyor, yani beyaz plastik yok. Tamamyny boyayyp cam kysymlaryny atlamanyz gerekiyor, bunun için de Revell Color Stop isimli ürün varmy?, zamanynda ke?fetseydim i?im oldukça kolay olabilirdi. Plastik yüzeyler üzerine su bazly boya uygularken boyanyn yüzeye tutnabilmesi için bilinen bir yöntem var mydyr?
En zorlandy?ym kysymyn geminin altyndaki (3.resim) bordo ile lacivert kysmyn birbirinden keskin çizgi ile ayrylan yüzeyini boyamak oldu. Revell maskeleme bandy aldym, bandy çekip iyice yapy?ty?yna emin olup mavi kysmy boyamaya ba?ladym. Bordo kysmy boyamak için bandy dikkatlice söktüm fakat bekledi?imden çok daha beter bir uygulama oldu. Bant sökülürken az bir kysmy mükemmel ?ekilde çykty ve düz bir boyanmy? çizgi elde ettim. Fakat di?er kysymlarda sökerken hemen yanyndaki mavi boyayy da kaldyryp aldy. Durum böyle olunca maviye boyady?ym yüzey üzerinde maskeleme bandyny yapy?tyryp bordo kysmy boyamaya korktum, mecburen maskeleme yapmadan fyrça ile milim milim mavi ile bordo synyryny boyadym. Böyle durumlar için tavsiyeniz var ise ö?renmek isterim.


Diorama:
Yine internette ve modelsitesi forumunda çok güzel dioramalar gördüm. Ben de benzer bir?ey yapmak istiyorum. Strafor içini oyup, yüzeyini koyu maviye boyayyp, silikon oldu?unu dü?ündü?üm madde ile dalgalar yapmayy deneyece?im. Burada silikon, çekomastik vb. bir malzeme tavsiyeniz olursa sevinirim.


Syradaki projem HMS Victory gemisi. https://www.revell.de/produkte/modellbau/schiffe/segelschiffe/id/05408.html
Tabiki airbrush kullanamayaca?ymdan oldukça uzun sürecek. Yeni bir ba?lykta ilerledikçe resimleri payla?aca?ym.


Düzenleyen 1980 - 21/04/2017 Saat 09:30
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.04
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide