Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım
  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
Yarışma ve Sergiler
 Modelsitesi Forumu : Duyuru ve Uyarılar : Yarışma ve Sergiler
Mesaj icon Konu: 7’nci Plastik Model Uçak Yary?masy Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
judas
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 19/08/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 772
Alıntı judas Cevaplabullet Konu: 7’nci Plastik Model Uçak Yary?masy
    Gönderim Zamanı: 20/06/2013 Saat 14:57


HAVA KUVVETLERY MÜZESY KOMUTANLI?I
7’nci Plastik Model Uçak Yary?masy
21-22 EYLÜL 2013
ETYMESGUT/ANKARA

1. YARI?MA GRUPLARI:

a. 1’YNCY GRUP:
(1) TÜRK ASKERY HAVACILI?I
     PERVANELY UÇAKLAR (ÖLÇEK AYRIMI YOKTUR)


b. 2’NCY GRUP:
(1) TÜRK ASKERY HAVACILI?I
JET MOTORLU UÇAKLAR (ÖLÇEK AYRIMI YOKTUR)

c. 3’ÜNCÜ GRUP:
     (1) DÜNYA ASKERY HAVACILI?I
PERVANELY UÇAKLAR (1/50’DEN DAHA KÜÇÜK ÖLÇEKLY MODELLER)
(2) DÜNYA ASKERY HAVACILI?I
PERVANELY UÇAKLAR (1/50 VE DAHA BÜYÜK ÖLÇEKLY MODELLER)

ç. 4’ÜNCÜ GRUP:
(1) DÜNYA ASKERY HAVACILI?I
JET MOTORLU UÇAKLAR (1/50’DEN DAHA KÜÇÜK ÖLÇEKLY MODELLER)
(2) DÜNYA ASKERY HAVACILI?I
JET MOTORLU UÇAKLAR (1/50 VE DAHA BÜYÜK ÖLÇEKLY MODELLER)             

d. 5’YNCY GRUP:
HELYKOPTERLER             
(BÜTÜN TYP VE ÖLÇEKLER)         

e.   6’INCI GRUP:
(1) GENÇLER ( BÜTÜN TYP VE ÖLÇEKLERDE 1997 VE ÖNCE DO?UMLULAR)

2. ?ARTNAMEDEKY ÖLÇEKLERYN AÇIKLAMASI:

a.   1/144: 1/101 ölçek ve daha küçük modeller
b.   1/72     : 1/100’den 1/60’a kadar olan modeller
c.   1/48     : 1/59’dan 1/40’a kadar olan modeller
d.   1/32     : 1/39 ve daha büyük modeller


3.     YARI?MA TARYHY:

Modellerin jüri tarafyndan de?erlendirilmesi 21 Eylül 2013 Cumartesi günü saat 15:00’ itibariyle yapylacaktyr.
Ödül töreni 22 Eylül 2013 Pazar günü saat 14:00’da Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanly?y (Etimesgut/ANKARA) tesislerinde yapylacaktyr.
4.     MODELLERYN TESLYM SÜRESY:

Modeller 16 Eylül 2013 tarihinden ba?layarak mesai saatleri dahilin de 21 Eylül 2013 (dahil Saat 14:30 ) tarihine kadar teslim alynacaktyr.

5.     MODELLERYN YADESY:

Yary?maya katylan modelciler modellerini ödül törenini müteakip müze teslim fi?i ile saat 16:30 itibariyle geri alabileceklerdir.
27 Eylül 2013 tarihinde saat 16:30’ a kadar teslim alynmayan modeller Hava Kuvvetleri Müzesine ba?y?lanmy? sayylacaktyr.

6.     ÖDÜLLER:

Her grubun birincisi, ikincisi, üçüncüsüne ?ilt, çe?itli ödüller ve ba?ary belgesi verilecektir.Ayryca katylymcylardan (a ve b Kategorilerinde) En Yyi Türk Uça?yna özel ödül verilecek olup, Yine bu Kategorilerde katylan uçaklardan jüri üyeleri tarafyndan uygun görülen modellere Mansiyon verilebilecektir.

7. YARI?MA ?ARTLARI:

a. Yary?maya Türkiye’den Sivil-Asker tüm modelciler katylabilece?i gibi, tüm yabancy ülke modelcilerine de açyktyr.
b. Daha önce Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanly?y (Etimesgut/ANKARA) da düzenlenen yary?malarda dereceye giren modeller yary?maya katylamaz.
c. Model, yary?macynyn kendisi tarafyndan yapylmy? olmalydyr. Ba?kasy tarafyndan yapylan modelle katylan ya da önceki müze yary?malarynda ödül aldy?y halde yeni yary?maya ayny modeli getirdi?i tespit edilen modelci yary?madan ihraç edilir ve gelecek yyllarda müze tarafyndan gerçekle?tirilecek yary?malara katylamaz.
ç. Yary?maya katylacak model, modelcinin ismi belirtilerek ba?kasy tarafyndan yary?maya getirilebilir ve modelcinin ismiyle yary?maya katylabilir.
d. Yary?an her model için kayyt syrasynda, modelin boyama ve üzerindeki tüm i?aretlerin gerçe?e uygunlu?unu kanytlamak amacyyla belge verilmesi tercih sebebidir.
e. Bir model ancak bir synyfta, modelci uygun oldu?u gruptaki bütün synyflarda yary?maya katylabilir. Ancak modelin synyflandyrylmasynda jüri üyeleri uygun gördükleri gerekli de?i?ikli?i yapabilir.
f. De?erlendirmede modellerin tam uçak olmasy göz önünde bulundurulur. Kokpit vs. gibi uça?a ait herhangi bir bölümün modellemeleri de?erlendirme dy?y byrakylyr.
g. Hazyr modeller ile boyasyz kitler de?erlendirme dy?y byrakylyr.
?. Modeller Jüri Ba?kany ( Hava Kuvvetleri Müzesi Komutany) dahil en az 3 ki?iden olu?an kurul tarafyndan de?erlendirilir.
h. Modeller uygun koruma ko?ullarynda olacaklarsa da, olu?abilecek zararlardan Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanly?y sorumlu de?ildir.
y. Yary?ma yukaryda belirtilen kategoriler ve ödüllendirmeler çerçevesinde yapylacaktyr. Yary?ma ?artnamesi ve afi?i duyuru tarihinden itibaren Hava Kuvvetleri Komutanly?y internet/intranet sitesi ile model sitelerinde yayymlanabilecektir.
i. Hava Kuvvetleri Komutanly?y yary?maya ve modellere ait foto?raf ve video kayytlaryny gerek kendi tesislerinde gerek internet sitelerinde diledi?i gibi kullanma hakkyna sahiptir. Yary?ma ve modeller ile ilgili yapaca?y yazyly ve görsel yayynlar için eser sahiplerine ayryca bir ödemede bulunmaz.
j. Yary?maya modelini göndermek isteyenler her türlü sorulary için (0-312) 2448550/4750-4754 numaraly telefonlardan bilgi alabilirler.
k. Posta yoluyla modellerin gönderilebilece?i adres: Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanly?y Etimesgut-ANKARA/TÜRKYYE
l. Katylymcylar; yary?ma ko?ullaryny, ?artname hükümlerini ve jüri kararlaryny aynen kabul ederler.

8. YARI?MA JÜRYSY YLE YLGYLY BYLGYLER:

a. Jüri üyeleri deneyimli modelciler arasyndan seçilecektir.
b. De?erlendirme tarafsyz olacaktyr. Modeli yapan modelcinin kimli?i jüriyi etkilemeyecektir. jüri üyeleri ve gözlemci hariç kimse
c. De?erlendirmede, yary?mada bulunan bütün modeller e?it kystas ve kurallar dahilinde de?erlendirilecektir.
ç. De?erlendirmenin ba?langycyndan ödül töreninin sonuna kadar jüri, modeller hakkynda jüride bulunmayanlarla konu?ma yapyp kritik etme hakkyna sahip de?ildir.
d. De?erlendirme esnasynda; jüri modelin menfi ve müspet yanlaryny tarty?mak ve de?erlendirmekle yükümlüdür. Bu süreç dâhilinde modeli ve modelciyi hor görecek söylemlerde bulunmayacaktyr.
e. Jürinin bütünlü?ü esastyr. Jüri üyelerine Müze Komutany ba?kanlyk edecektir. Müze Komutany tarafyndan de?erlendirme a?amasynda gözlemci görevlendirilebilecektir. Jüri üyeleri ve gözlemci hariç kimse de?erlendirme esnasynda salonda bulunmayacaktyr.
f. Modeli jüri tarafyndan de?erlendirmeye alynmayan veya elenen modelci, yary?ma ödül töreni sonrasynda modelinde hangi hata ve sorunlaryn oldu?unu ve yine hangi kriterlere göre elendi?ini jüri ile kritik edebilir.
g. Yukaryda bahsi geçen konular hakkynda gerekli her türlü tedbir Hava Kuvvetleri Müzesi Komutanly?ynca alynacaktyr.
     

9. ÖZGÜN DE?ERLENDYRME TAVIRLARI:

a. De?erlendirme ba?ladyktan sonra jüri üyeleri kysa aralar haricinde de?erlendirme odasyny terk edemezler. Gerekti?i takdirde jüri ba?kany jüri üyelerini de?erlendirme dahilin de kategoriler bazynda özel olarak görevlendirebilir.
b. Kategori de?erlendirmeleri synyfynyn en iyisini belirlemek için eleme usulüne göre yapylyr. Görünür hata ve sorunlary baryndyran modeller ilk a?amada elenir. Bu eleme, katylymcylary kazanan belirleninceye kadar azaltmayy esas edinmi?tir.
c. De?erlendirme esnasynda, ilk ve en önemli kriter temel modelcilik tekniklerinin mercek altyna alynmasydyr. Ylk eleme bu kystaslara göre yapylyr. Temel model yapym tekniklerinin kriter alyndy?y ancak eleme yapylamayan a?amada jüri, modelleri daha ayryntyly incelemekle yükümlüdür.
ç. Temel yapymyn yany syra en önemli hususlardan biri modelde tutarlylyktyr. Model bütününde mutlak standardy yakalamak zorundadyr.
d. Model, gerçek ebatta her türlü nesnenin ölçekli olarak üç boyutlu sunumudur. Bu nedenle jüri üç boyutu da de?erlendirmekle yükümlüdür. Modelin alty, üstü kadar öneme sahiptir. Tutarlylyk açysyndan jüri modeli fiziki olarak her açydan de?erlendirmek zorundadyr. Bu de?erlendirme esnasynda katylym belgesinde özel bir ibare belirtilmemi? ise, temel de?erlendirme kystaslary dahilin de jüri, modelin bütün parçalarynyn modele sabitlenmi? oldu?u noktasyndan hareket eder. Final de?erlendirmesine kalan modellerde de?erlendirme için ekstra aparatlar kullanmak jürinin tasarrufundadyr. Doküman hususu da ancak temel yapym kritik a?amasyndan geçmi? modellerin final de?erlendirmesinde göz önüne alynmalydyr.
e. Eskitme ve pisletme arty yada eksi bir kystas de?ildir. Temiz ve pisletilmi? modeller söz konusu oldu?unda, jüri modelin bütünlü?ünü göz önüne almakla yükümlüdür. Modelin komple temiz ya da komple ve dengeli eskitilmi? olmasy bütünlü?ü olu?turan faktörlerdir.

10. MODELLER A?A?IDAKY ESASLARA GÖRE DE?ERLENDYRYLECEKTYR:

a. Temel Yapym Teknikleri:
(1)   Çapak, kalyp izi, kalyptan kaynaklanan dolgu ve itici izler, tescil i?aretleri ve benzer kalyptan kaynaklanan hatalaryn giderilmesi.
(2)   Gerçek uçakta olmayan birle?im izlerinin yok edilmesi.(Modelin tesviye edilmesi)
(3)   Hataly kontür çizgilerinin düzeltilmesi ( olmasy gereken ölçüden daha ince radom, hücum kenary yanly? çizgide ilerleyen kanat vb.)
(4)   Dolgu ve düzeltme esnasynda kaybedilen detaylaryn modelin genel detay seviyesiyle ayny noktaya getirilecek ?ekilde ba?tan yapylmasy.
(5)    Hizalama;
(a)   Kanatlar ve yatay stabilizeler: Uçaktan kaynaklanan özel bir durum yoksa önden bakyldy?ynda simetrik açylarda olmasy.
(b)   Üst görünüm: Kanat ve stabilizelerin uça?yn merkez hatty baz alynarak iki tarafta da ayny hizada olmalary.
(c)   Çoklu dikey stabilizeler: Önden bakyldy?ynda gövdeye simetrik açylarda, yandan bakyldy?ynda ise ayny hizada yerle?tirilmi? olmalary.
(ç)   Hava giri?leri ve motor çyky?lary: Ön, arka, yan ve üstten bakyldy?ynda do?ru hizalanmy? olmalary.
(d)   Yni? takymlary: Parçalaryn ön, yan ve alt görünümlerinde birbirleriyle ve gövdeyle düzgün hizalanmalary.
(e)   Mühimmat ve Yakyt tanklary.: Birbirleriyle ve uçakla do?ru hizalanmalary.
(6)    Kanopi ve di?er saydam parçalar:
(a) Saydam ve yapy?tyrycy ya da tesviyeden kaynaklanan yüzey problemlerinin olmamasy.
(b) Güne?lik, kanopi ve di?er saydam parçalaryn gövdeyle birle?im yerlerinde olu?abilecek bo?luklaryn olmamasy.
(c) Bütün saydam parçalaryn çiziksiz ve maskeden kaynaklanan boya lekelerinden aryndyrylmy? olmasy.
(7)    Dekaller; ister sulu ister kuru olsun çykartmalaryn yüzeyde boyanmy? gibi durmalary; hava kabarcyklarynyn yok edilmesi, yüzey çizgilerinin yedirilmesi, mat yüzeyden kaynaklanan parlamalaryn olmamasy.
   
b. Detaylar:
(1)   Kit tarafyndan kalyn verilmi? parçalar inceltilmeli veya de?i?tirilmeli; örnek olarak, kanatlaryn firar kenarlary, mühimmatlaryn finleri, ini? takym kapaklary, açyk kapaklaryn kenarlary vb.
(2)   Yni? takym yuvalary, hava aly?y, egzoz çyky?y gibi açyklyklaryn uygun ?ekilde modelin içi görünmeyecek ?ekilde kapatylmasy.
(3)   Namlular, çe?itli hava kanallary gibi detaylaryn delinip açylmasy.
(4)   Modele eklenen detaylaryn ölçekli ya da çok yakyn olarak imal edilmesi.
(5)   Modele takylan mühimmat türevi ekstra parçalaryn detay seviyesi olarak modelin genelini yakalamasy ve yüklemenin gerçek uçakta yapylan yüklemelere uygunluk göstermesi.
(6)   Kullanylan detay setlerinin (metal, PE, resin) modele düzgün uygulanmasy, özellikle PE’lerin modelin yüzeyine uygun olarak ?ekillendirilmesi.

c. Boyama ve Bitirme Esteti?i:
(1)   Modelin yüzeyi boyama a?amasyndan sonra yapym a?amasyna dair izler ta?ymamaly (yapy?tyrycy, zympara, parmak izi vb.)
(2)   Modelin fini?i düzgün olmaly. E?er baz alynan gerçek uçakta bulunan düzensizlikler modele yansytyldyysa belgelerle desteklenmeli.
(a)   Fyrça izi, tüylenme, fyrça kyly olmamaly.
(b)   Boyada portakal kabu?u efekti, çatlama veya tozlanma (kanat kökleri, dik açyly ba?lantylar vb. gibi yerlerde) olmamaly.
(c)   Vernik tabakasynyn hataly uygulamasyndan kaynaklanan parlaklyk farklary olmamaly.
(3)   Boya geçi?lerinin gerçe?e uygun olmasy, maskelemedeki hatalardan kaynaklanan dumanlamanyn olmamasy, Geçi?lerinin belgelere uygun olarak a?yry püskürtmeden kaynaklanan tükürmelere mahal vermeden ölçekli yapylmasy.
(4)   Saydam parçalaryn çerçevelerinin keskin, net ve düzgün hatly olmasy.
(5)   Atmosferik etkilerin yansytylmasy (eskitme, yypratma) durumunda ölçe?in göz önüne alynmasy, belgelenmi? gerçek uça?yn referans alynmasy (kullanyldy?y bölge, ?artlar vs.) ve bu efektlerin modelin genelinde bütünlü?ünü muhafaza etmesi (fabrika çyky?y bir dy? boyaya a?yry eskitilmi? bir pilot mahalli koymamak gibi). Modeli yapylan uça?yn özel bir durumu varsa bunun belgelerle desteklenmesi.
(6)   Yapy?tyrmalar:
(a)   Düzgün hizalanmalary. (E?er modeli yapylan uça?yn bu tip i?aretlerde özel bir durumu söz konusuysa belgelenmesi, dolayysyyla modelcinin hata yapmady?ynyn ve mevcut özel durumu birebir yansytty?yny kanytlamasy.)
(b)   Bazy uçak modellerinde bu tip i?aretlerde boyama yerine hazyr çykartmalar kullanylmaktadyr. Gerçek çykartmalarda uygulamadan kaynaklanan bir gariplik söz konusuysa ve bunlar modele yansytyldyysa belgelendirilmesi.
(7)   Renkler: Boyalaryn renkleri, ayny firmaya ait olsa bile, ayny ?ekilde üretilmelerine ra?men seriden seriye ton farklylyklaryna sahip olabilmektedir. De?i?ik kullanym mecralary boyayy de?i?ik ?ekillerde etkilemektedir. Bütün boyalar gerek atmosferik ?artlarda gerekse gün y?y?yndan dolayy ton kaybyna u?ramaktadyr. Bunun yany syra bakty?ynyz mesafe de boyanyn tonunu algylamanyzy etkilemektedir. Kötü uygulama ve bakym gerçek uçaklarda renk konusunda problem ve de?i?ikliklere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle büyük hatalar haricinde kabul edilebilir ton farklary modelin gerçe?e uygunlu?unu etkilemez. Buna ra?men model de e?er olmasy gereken renge oranla ciddi ton farky gibi hususlar varsa belgelendirilmelidir.
feed the troll
IP
judas
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 19/08/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 772
Alıntı judas Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 28/08/2013 Saat 15:11
Yary?ma jürisi a?a?ydaki isimlerden olu?maktadyr.

Albay M.Saadettin Karakan
Emin Fyndykly
Ömer Erkmen
Prof.Dr. Serkan Özgen
Nahit Otuzo?lu
Bülent Acun
feed the troll
IP
Jolly Roger
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18/08/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2407
Alıntı Jolly Roger Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 30/08/2013 Saat 23:28
e.   6’INCI GRUP:
(1) GENÇLER ( BÜTÜN TYP VE ÖLÇEKLERDE 1997 VE ÖNCE DO?UMLULAR) ...hmmm gençlerde katylabiliyorum yani...
Consume Ergo Sum
IP
Atilla Güç
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 30/09/2006
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 193
Alıntı Atilla Güç Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 30/08/2013 Saat 23:38
e.   6’INCI GRUP:
(1) GENÇLER ( BÜTÜN TYP VE ÖLÇEKLERDE 1997 VE SONRA DO?UMLULAR)
?eklinde olmalyydy my demek istiyorsunuz?
IP
Jolly Roger
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18/08/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2407
Alıntı Jolly Roger Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 30/08/2013 Saat 23:46
Sizce?
Consume Ergo Sum
IP
Atilla Güç
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 30/09/2006
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 193
Alıntı Atilla Güç Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 31/08/2013 Saat 01:05
Bilmem ki, belki kendini genç hissedenler kastedilmi?tir :)
IP
Atrastella
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 19/08/2005
Konum: İstanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 17
Alıntı Atrastella Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 29/09/2013 Saat 10:24
Merhaba,

Ankara Hava Müzesi 7. Model Uçak Yary?masy’na katylan bazy modellerin foto?raflaryny a?a?ydaki linkte payla?tyk:

http://www.flickr.com/photos/ikimodelci/sets/72157635986496085/

Foto?raf altlarynda dereceler ve sahiplerini belirttik.
IP
Ares
Admin Group
Admin Group
Simge

Kayıt Tarihi: 04/01/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 3654
Alıntı Ares Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 29/09/2013 Saat 18:28
Turhan te?ekkürler biz gidemeyenlerin adyna.
Ares
If you're in a fair fight, you didn't plan it properly...
IP
Jolly Roger
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 18/08/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2407
Alıntı Jolly Roger Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 01/10/2013 Saat 11:42
Ya?a Turhan. Ben Danimarka F-20'si mi gördüm? Güzel fikirmi?.
Consume Ergo Sum
IP
omer erkmen
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 15/05/2008
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 128
Alıntı omer erkmen Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 01/10/2013 Saat 17:23
Turhan, fotograflar muhtesem olmus, ucaklarin kendilerinden bile guzel cikmis hepsi:-)
IP
levburkara
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 11/12/2009
Konum: United States
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 579
Alıntı levburkara Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 03/10/2013 Saat 22:40
Uzun zamandir bu kadar guzel cekilmis maket fotografi gormemistim. Isik ve netlik muthis. Kamera detaylarini (model, macro/normal lens, flash ve tripod kullanildi mi vs) ve yarismanin oldugu salondaki isik durumunu kabaca aciklayabilirseniz cok sevinirim. Is kamerada mi yoksa ortamdaki isik kalitesinde mi onu anlamaya calisiyorum acikcasi (muhtemelen ikisi de). Flickerdaki resimlerinden bu bilgileri cikartmaya calistim ama bilgisayara kaydedemedigim icin goremiyorum bu bilgileri. Kendim yeni bir kamera alip almama konusunda gidip geliyorum (Canon A620 Powershot kullaniyorum), her turlu bilgi ve gorusunuz yardimci olur.

Cok tesekkurler.

IP
Atrastella
Yeni Üye
Yeni Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 19/08/2005
Konum: İstanbul
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 17
Alıntı Atrastella Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 04/10/2013 Saat 20:54
Merhaba Levent Bey,

Güzel sözleriniz için te?ekkürler. Aslynda bu tamamen alet isler el övünür durumu; benim yapty?ym dü?meye basmaktan ba?ka bir ?ey de?il. Forumda mesle?i foto?rafçylyk olan kyymetli arkada?larymyz var, onlar ?üphesizdir ki daha sa?lykly bilgiler verecek ve benim muhtemel yanly?larymy düzelteceklerdir. Bununla birlikte ben zaman içinde tecrübe ederek kendime göre buldu?um i? aky?yny payla?ayym.

Benim düzenimde Canon EOS-5D Mk II üzerinde Canon EF 100mm f/2.8L Macro takyly. Kamera tripod üzerinde ve kablo deklan?ör (remote shutter) ile çaly?tyrylyyor.

Alan derinli?i için ve lensin en keskin oldu?u aralyk itibariyle ben f/8 ile f/11 araly?ynda çaly?yyorum, ISO 100 seçildi?inde kamera size bu y?yk ortamynda uzun pozlama suresi veriyor haliyle, herhangi bir titremenin önüne geçmek için de tripod ve kablo kullanmak lazym oluyor.

Kameranyn ekranynda hedefi 10 kere büyüterek, manuel olarak netleme yapyyorum. Bu bana mesela uçak üzerindeki forsa ya da gövdede seçti?im bir noktaya netleme imkâny veriyor.

I?yk ayary için beyaz bir fotoblok yardymy ile “custom white balance” seçene?ini kullanyyorum.

Sizin kameranyzyn aslynda model çekmek için benimkine göre artylary var, ?öyle ki sensoru daha küçük oldu?u için alan derinli?i çok fazla, siz de fla? kullanmadan tripod üzerinde ve zaman ayarly (mesela 5 sn) olarak ve y?yk ayaryny da yukaryda belirtti?im ?ekilde yaparsanyz (sizin makineniz hepsini yapabiliyor) emin olun ayny bu ?ekilde sonuç alabilirsiniz.

Sizi ikna etmek için somut bir örnek vermek isterim. http://www.rlm.at/cont/gal997.htm sayfasyndaki foto?raflary çekmi? olan modelci dostumuz Wolfram Bradac, Nikon Coolpix P7000 kullanyyor ki sizinki ile a?a?y yukary ayny kapasitede bir kameradyr. Görece?iniz gibi onun çektikleri benim foto?raflarymdan çok daha güzeldir.

Çok yakynda umuyorum yine be?eninizi kazanacak ve modelcilik kalitesi açysyndan dünyanyn ilkleri arasyndaki bir yary?madan foto?raflarymy payla?aca?ym.

Saygylarymla
Turhan Gungor
IP
KucukEniste
Üye
Üye
Simge

Kayıt Tarihi: 31/08/2005
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 2741
Alıntı KucukEniste Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 04/10/2013 Saat 22:10
Turhan Bey, Wolfram'yn çekti?i foto?raflaryn sizinkinden güzel olma ?ansy bence yok. Sadece fla? ayaryny düzgün yapty?y için daha parlak çykmy?lar. Sizin foto?raflarynyzdaki netlik ve keskinlik maalesef kompakt makinayla eri?ilecek bir sonuç de?il.

Bence foto?raflarynyzyn tek sykyntysy o kadar net ve temizler ki o ölçekte çyplak gözün göremeyece?i hatalary bile kabak gibi ortaya çykartmy?lar :)

Ankara'daki salon hatyrlady?ym kadaryyla lo? bir salondu. Ek bir y?yk kayna?ynyz daha olsa her açydan Wolfram Bradac'yn foto?raflarynyza rahmet okutursunuz. Bir tek alan derinli?i sebebiyle bazy uçaklaryn kanat uçlary net alanyn dy?ynda kalmy?, o da ?artlar ve lens dü?ünüldü?ünde kusur bile sayylmaz.

Levent Burak Bey, ortam y?y?y arttykça (parlamalar ve patlamalar olu?maya ba?lamady?y sürece) çekilen foto?raflar daha iyi görünecektir. Ancak kompakt makinanyn sensörünün bir kapasitesi var. Buna ra?men düzgün y?ykla ayarlaryny yapty?ynyzda elinizdeki makinanyn da size çok güzel sonuçlar vermesi lazym. Mevcut foto?raflarynyzdan daha iyi sonuçlar için bence makinayy de?i?tirmeden önce ?unlary yapabilirsiniz:

- Foto?raflarynyzda özellikle soldan gelen bir güçlü y?yk göze çarpyyor. I?yk kayna?y sayysyny arttyrabilirsiniz. Güçlü y?yk kayna?ynyn parlama yapmasyny engellemek için önüne aydynger gibi y?y?y yumu?atycy bir ?ey gerip mesafe ve açysyyla ilgili ayarlama yapabilirsiniz.

- Foto?raflar kesim pedi ve masa gibi yerlerde çekilmi?. Daha fazla y?yk için beyaz veya nötr gri bir fondan faydalanabilirsiniz. Bunlar hem sonsuz fon sa?lar hem de y?y?y daha çok yansytyr. Modelin size bakan tarafynyn da aydynlanmasy için beyaz ka?yt veya büyük beyaz bir nesnesi reflektör olarak kullanabilirsiniz.

- Makinanyzyn enstantene (t) ve diyafram (f) de?erleri ile de oynarsanyz daha aydynlyk ve keskin foto?raflar alabilirsiniz diye dü?ünüyorum.   
"Ye?il Vadi bizim."
"Hayyr bizim".
"Öaaaaööa"
"Tutmayyn küçük eni?teyi!"
IP
levburkara
Üye
Üye


Kayıt Tarihi: 11/12/2009
Konum: United States
Aktif Durum: Aktif Değil
Gönderilenler: 579
Alıntı levburkara Cevaplabullet Gönderim Zamanı: 05/10/2013 Saat 22:21
Verdiginiz bilgiler icin ikinize de tesekkur ederim. Turhan Bey, makinaniz oldukca iyimis. Emre Bey'in dedigi gibi sizin resimleriniz Wolfram Bradac'inkinden daha cezbedici.

Resim cekerken su duzenegi kullaniyorum, belki eksik bir noktayi yakalayabilirsiniz:

- Tripod
- Auto White Balance (bazen beyaz kagit da kullaniyorum ama cok kritik bir problem degil WB).
- ISO 100
- Macro
- Aperture first (shutter hizini kendisi ayarliyor)
- 2 second shutter delay (titremeyi onlemek icin)
- F8. Makinemdeki maximum f-stop bu, dolayisiyla derinlik limitim bununla sinirli (gerci cok sikayetci degilim bu konuda). Bazen sadece bazi kisimlarin net, diger kisimlarin bulanik cikmasini istedigimde f'i 2.5 - 4 civarina cekiyorum.
- Auto Focus (focusu yakaladigini gosterdigi yesil isiktan anliyorum)
- Lighting: center weighted veya averaj.
- Sifir optik zoom

Sizlerin de tahmin ettigi gibi oldugum ortamin faktorlerini sabit tutarsak acaba makinanin maximum performansina dayandim mi diye merak ediyorum. Ayni isik duzeneginde baska birinden kamera bulup test etmem gerekiyor bunu iyice cozebilmek icin.

Ancak bunun haricinde isik konusunda haklisiniz. Yapim asamalarini cekerken calisma masamin etrafindaki 3 noktadan aydinlatma yapiyorum genelde ve ampul onlerinde diffuser vs kullanmiyorum. Iki lamba cografi tanimla kuzey bati ve kuzey dogu yonlerinden, ucuncu lamba ise elimde. Bu ucuncu lambayi genelde modelin onunde ve masa seviyesinde tutuyorum. Ilginctir bu lambayi elimde saga sola yukari asagiya epey bir salliyorum exposure sirasinda. Bunun avantaji, aperture first'den dolayi yavas olabilen shutter hizinindan faydalanarak (1, 1.5 saniye kadar suruyor exposure) sanki bu 3. lamba ile bir cok acidan aydinlatma yapabiliyorum. Diger elimi bazen onunde sallayarak golge de yapiyorum. Toplamda bu etkinin bir bakima noktasal isik kaynagini daha diffuse hale getirigini gozlemdedim. Ancak Emre Bey'in gozlemledigi gibi ana iki lamdanin etkisini bertaraf edemiyor.

Emre Bey, bir kac yapim oncesinde beyaz poster kagidi kullanmistim fon olarak ama surekli modeli daha koyu hale getiriyor bu yontem. Kamera beyazdan dolayi fazla olan isik yogunlugunu dengelemeye calisiyor, o esnada da model koyu kaliyor. 'Center' weighted isik ortalamasini set edince (modeli baz aliyor isik ortalamasi icin) bir nebze cozuluyor bu problem, ama tam istedigim gibi degil ne yazik ki. Asagidaki resimlerde isik duzemegini cok iyi hatirlamiyorum ama asagi yukari ustteki gibidir muhtemelen.Nihayetinde resimler diledigim duzeyde degil. Muhtemelen yeni bir kamera almaya girismeden once birinden ust duzey bir makina bulup sorun benim makinada mi yoksa ortamda mi teshis yapmam gerekiyor.

Kusura bakmayin ana konuyu buralara kadar cektim, gordugum resimler boyle etkileyici olunca sormadan edemedim.
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.04
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide